Den dåliga lukten som kommer från mögel

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan dessutom framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker ifall man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar samt inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge ifall man inte gör någonting åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem åtskilliga gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets existens är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och dessutom dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självklart upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det förekommer.

Ifall möglet är väl synligt, till exempel i badrum, över kakel eller andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel alternativt diskmedel och sedan torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som dödar möglet, men som även är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott tips. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och omständigt, men det enda sättet som medför så att man blir fullständigt av med mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid rätt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.